אספן תאגיד המיחזור- אל"ה מאפשר לך להצטרף כלקוח בדרך קלה ופשוטה!
השירות ניתן ללא עלות כספית, אך מותנה באיסוף כמות מינימום של מיכלי משקה.

לפרטים נוספים ורישום פנה למוקד השירות 1-700-700-310.

כל מה שצריך לעשות-
1. למלא את טופס ההתקשרות לפי ההנחיות.
2. לפקסס את הטופס המלא למוקד שירות הלקוחות, למספר פקס – 03-7602743.
3. תוך מספר ימי עסקים, נציגי השירות של התאגיד ייצרו עימך קשר למתן מספר לקוח וסיוע במידת הצורך.
4. איסוף מיכלי משקה למיחזור בהתאם לנהלים.
5. דמי הפיקדון יועברו ישירות לחשבון הבנק שניתן בטופס ההתקשרות.

*לקבלת סיסמא ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות- 1700-700-310.
באמצעות מערכת דוחות אישיים ניתן לבדוק את סך המיכלים שהעברת לתאגיד עד מועד הפקת הדוח כולל סטיות.

*ערעור על סטיות יש להפנות למוקד התאגיד עד 10 ימים מתאריך המשלוח המדובר.

מכתב דמי עידוד אספנים

הורד מכתב דמי עידוד אספנים

מכתב הפצה לאספנים וקבלני משנה

הנדון: העברת נקודת איסוף

לאור פניות שקיבל התאגיד לאחרונה לגבי האופן בו יכול אספן שפעל כקבלן משנה של אספן אחר לעבור לעבוד ישירות מול התאגיד או מול אספן אחר, אנו מבקשים להבהיר כי התאגיד לא יעמוד על קבלת כתב ויתור מהאספן ששימש כקבלן ראשי, ובלבד שקבלן המשנה יוכל להראות כי הנקודה לגביה הוא מבקש לעבוד ישירות מול התאגיד או מול אספן אחר, מצויה בבעלותו או בחזקתו.

בברכה,
הנהלת התאגיד

הנדון : ניכוי מס במקור מתשלום "דמי פיקדון"

עמדת רשות המסים היא, כי "אספן", הינו בגדר "נותן שירות" לתאגיד אל"ה, ולכן חלות על כל תשלום אשר ניתן ל"אספן" על ידי התאגיד הוראות ניכוי מס במקור מכח פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961, ותקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), תשל"ז-1977.

בהתאם לאמור לעיל, לגישת רשות המסים, התאגיד חייב בניכוי מס במקור מכל תשלום אשר משולם לאספן על ידי התאגיד – בדגש על תשלום "החזר דמי פיקדון", מכח חוק הפיקדון על מיכלי משקה, תשנ"ט-1999.

מטעמים אלה, החל מחודש ינואר 2019, התאגיד יחל לנכות מס במקור, בשיעור של 30%, מאספנים אשר יאספו מעל 60,000 מיכלים בחודש.

ככל שהאספן יעביר לתאגיד אל"ה אישור על ניהול פנקסי חשבונות ואישור בדבר פטור/הפחתה מניכוי מס במקור, ינכה התאגיד את המס בהתאם לשיעור אשר ייקבע לאספן על ידי פקיד השומה.

בכבוד רב,
תאגיד המחזור אל"ה

דגימות

הורד הבהרה ללקוחות אל"ה בנושא דגימות